Sklep nie realizuje obecnie zamówień z powodu urlopu i ładowania baterii ☀️ :)

Za utrudnienia przepraszamy.

Regulamin

facebook facebook rss
Home › Regulamin

Regulamin

REGULAMIN serwisu talerze-kubki.pl


OGÓLNE WARUNKI

I. Definicje

1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.

2. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach outletu internetowego talerze-kubki.pl.

4. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem talerze-kubki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienia.

5. Towar - produkty prezentowane w outlecie internetowym.

6. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego.

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne.

2.1. Nieniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem talerze-kubki.pl.

2.2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem talerze-kubki.pl, prowadzony jest przez:

Hezzi Sp.J. wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejownowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000210204.

Dane adresowe korespondencyjne:

Hezzi | SPÓJNE WNĘTRZA NATURALNIE
ul. Makolągwy 9/1
02-811 Warszawa (mazowieckie)
Polska
PL9512111664

2.4. Niniejszy regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania  z konta w ramach Sklepu internetowego

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach Sklepu internetowego

d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) korzystania z przeglądarki internetowej internet explorer, mozilla firefox, chrome, opera w najnowszych wersjach dostępnych na rynku z włączoną obsługą java, pop-up i cookie.

b) minimalna rozdzielczość ekranu: 1280x780.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Hezzi Sp. J. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W każdym przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.talerze-kubki.pl/regulamin/4/2/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Hezzi Sp.J. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Hezzi Sp.J. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet lub godzące w dobre imię Hezzi Sp.J.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Hezzi Sp.J.

3.6. W celu zaakceptowania bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności przez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam)

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla wlaściciela serwisu

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Polski prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową talerze-kubki.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany przez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku 'zamawiam i płacę' - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych i wrzuconych do koszyka Towarów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta, korzystającego ze Sklepu internetowego, wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)

c) wybranej metody i terminu płatności

d) wybranego sposobu dostawy

e) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku 'Zamawiam i płacę'.

4.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.

4.7. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną 'Zamówienie nr ...' zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy kurierem wyszczególnione są na stronie Dostawa. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia. Przy osobistym odbiorze zamówionych towarów koszty dostawy wynoszą 0 zł.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia.

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce serwisu: regulamin, oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia oraz faktury VAT, która może też być przesłana elektronicznie na adres podany przez Klienta.

IV. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

6.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za Towar:

a) przedpłatą przelewem na numer konta bankowego: mBank mBank SWIFT/IBAN: BREXPLPWMBK Nr rachunku: 34114020040000390234948054

b) za pomocą e-przelewów za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.

c) za pobraniem podczas dostawy przez firmę kurierską, która pośredniczy w świadczeniu takich płatności.VII. Odstąpienie od umowy

7.1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy, składając stosowne oświadczenie na piśmie (wzór można pobrać ze strony sklepu), w terminie 14 dni i wysyłając je na podany w niniejszym regulaminie adres:

talerze-kubki.pl
ul. Makolągwy 9/1
02-811 Warszawa (mazowieckie)
Polska.


7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru przez kuriera lub nastąpił odbiór osobisty przez Klienta.

7.3. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym

b) towarów i usług o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i wykonywanych na jego indywidualne zamówienie zgodnie z ustalonymi preferencjami Klienta.

7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. W przypadku, gdy Klient zwraca tylko część zamówienia (np. jeden z trzech zamówionych produktów), Sklep zwraca Klientowi tylko cenę Towaru.

Zakupiony Towar Klient zwraca na poniższy adres:

talerze-kubki.pl
ul. Makolągwy 9/1
02-811 Warszawa (mazowieckie)
Polska.

7.5. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać zapakowany w odpowiedni sposób tj. zabezpieczający przed powstaniem uszkodzeń przesyłki i Towaru w trakcie transportu. W przypadku zniszczenia Towaru, które nastąpiło w wyniku nieodpowiedniego zapakowania i niestarannego zabezpieczenia Towaru na czas transportu, Sklep zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia zwrotu. Sklep poinformuje o tym Klienta. Odesłanie towaru nastąpi na koszt Klienta. Klient będzie zobowiązany wnieść opłatę za koszt odesłania towaru przed jego wysyłką.

VIII. Reklamacje dotyczące Towaru

8.1. Hezzi Sp. J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacja wynikająca z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hezzi | SPÓJNE WNĘTRZA NATURALNIE, ul. Makolągwy 9/1
02-811 Warszawa (mazowieckie)
Polska. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta lub w jego autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Hezzi Sp. J. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić sprzedawcę  wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:

talerze-kubki.pl
ul. Makolągwy 9/1
02-811 Warszawa (mazowieckie)
Polska,

pisząc wiadomość mailową na adres biuro@hezzi.com lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Właściciel outletu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Postanowienia końcowe

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hezzi Sp. J. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Hezzi Sp. J. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Hezzi Sp. J.

10.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

‹ Powrót